Saltar a contingut. Saltar a contenido. Skip to content
inici > exposicions > Exposició a la Casa del Cable de Xàbia

Exposició a la Casa del Cable de Xàbia (Alacant)

Cartell Exposicio a Xàbia

Del fil al cable

Lloc:Casa del Cable de Xàbia (Alacant)

Dates: 29 de febre al 26 de març de 2011

Exposició antològica de Palmira Rius Tormo composta per escultura orgànica amb elements de la natura, tapís contemporani, composicions amb metall i fils i elements de poesia visual L'exposició

Com totes les cases, la Casa del Cable té una historia, més ben dit, té un paper cabdal en la història de les comunicacions perquè va ser el lloc que permetia comunicar les Illes Balears amb la península des de la segona meitat del segle XIX.

El cablejat, que donava servei a la xarxa telegràfica, tenia una llargària de 111 km a fi d'unir Xàbia amb Eivissa.

A Veneçuela, a la ciutat de Carúpano, hi ha un altra Casa del Cable. A final del segle XIX hi va arribar el primer cable submarí que va unir Europa, des de Marsella, amb Amèrica.

Amb el temps , Els usos dels edificis canvien però queda el nom i el valor del símbol.

"Del fil al Cable" pretén fusionar continent i contingut com una sola cosa

Res més simple i res més complex que un fil com a element conductor, que vol mostrar possibilitats estètiques amb diferents elements, com fusta, pedres, ferro, fils tupits i tot envoltat, arrecerat i acollit per un edifici ple de significació.

Hi ha 8 propostes:

 1. Fil fet llençol o la nau dels somnis
 2. Fil rere fil o mostra de tapís contemporani
 3. Fil amb natura o Teixint Natura
 4. Fil amb metalls o Metallfils
 5. Fil i pedres
 6. Fil i bambús
 7. Fil i troncs
 8. Fil i gàbies d'ocells impossibles

L'autora

" A la Casa del Cable de Xàbia he portat tot el que he fet fins ara, i está en el meu poder; o siga, la producció de 10 anys. Mai no havia tingut aquesta sortosa oportunitat. He exposat a la Sagrada Família de Barcelona, a Madrid, Saragossa, Vitoria, Lleida, Tàrrega, Osca, Nova York, Laussana i Badalona."

alacant01_pet alacant02_pet alacant03_pet alacant04_pet alacant05_pet alacant06_pet alacant07_pet alacant08_pet alacant09_pet alacant10_pet alacant11_pet alacant12_pet alacant13_pet

Exposición antológica de Palmira Rius Tormo compuesta por escultura orgánica con elementos de la naturaleza, tapiz contemporáneo, composiciones con metal e hilos y elementos de poesía visual.

La exposición

Como todas las casas, la Casa del Cable tiene una historia, mejor dicho, tiene una importancia capital en la historia de las comunicaciones ya que fue el lugar que permitió comunicar las Islas Baleares con la península des de la segunda mitad del siglo XIX.

El cableado, que daba servicio a la red telegráfica, tenía una longitud de 111 Km. con la finalidad de unir Xàbia con Ibiza.

En Vezuela, en la ciudad de Carúpano, hay otra Casa del Cable. A finales del siglo XIX llego el primer cable submarino que unió Europa, des de Marsella, con América Con el tiempo, los usos de los edificios cambian pero queda el nombre y el valor del símbolo.

"Del fil al Cable" pretende fusionar continente y contenido en una sola cosa.

Nada tan simple y nada más complejo que un hilo como elemento conductor, quiere mostrar posibilidades estéticas con diferentes elementos, como madera, piedras, hierro, hilos tupidos y todo envuelto, a buen recaudo i acogido por un edificio lleno de significación.

Hay 8 propuestas:

 1. Hilo hecho sábana o la nave de los sueños
 2. Hilo tras hilo o muestra de tapiz contemporáneo
 3. Hilo con naturaleza o Teixint Natura
 4. Hilo con metales o Metallfils
 5. Hilo y piedras
 6. Hilo y bambúes
 7. Hilo y troncos
 8. Hilo i jaulas de pájaros imposibles

La autora

"A la Casa del Cable de Xàbia he traído todo lo que he hecho hasta ahora, y esta en mi poder; o sea, la producción de 10 años. Nunca había tenido esta afortunada oportunidad. He expuesto en la Sagrada Familia de Barcelona, Madrid, Zaragoza, Vitoria, Lleida, Tárrega, Huesca, Nueva York, Lausana y Badalona."

Anthological exhibition by Palmira Rius Tormo made up of organic sculpture with elements of nature, contemporary tapestry, metal and thread compositions and elements of visual poetry.

The exhibition

As any other houses, "La Casa del Cable" in Xàbia has its own history. In other words, it played a crucial role in the history of communications as it was the place that allowed the communication between the Balearic Islands and the peninsula from the second half of the XIX century.

The wiring, which gave service to the telegraph network, was 111km long in order to link Xàbia with Ibiza.

We can find another "Casa del cable" in Carúpano, Venezuela. The first underwater cable arrived there at the end of the nineteenth century and it linked Europe, from Marseille, with America.

As time goes by, the uses we make of the buildings may change but their name and their value, as a symbol, remain.

"Del Fil Al Cable" ("From The Thread to the Wire") tries to merge the premises with the content, the part with the whole, as a single thing.

There isn't anything as simple and complex, at the same time, as a conductive element that wants to show aesthetic possibilities with materials such as wood, stones, iron, woven threads and all this surrounded, sheltered and welcomed by a building full of meaning.

You will find 8 proposals:

 1. Thread turned into sheet or "The Ship of Dreamsv.
 2. Thread after thread or sample of contemporary tapestry.
 3. Thread and nature or "Weaving Nature" ("Teixint Natura").
 4. Thread with metals or wire.
 5. Thread and stones.
 6. Thread and bamboo.
 7. Thread and logs.
 8. Thread and impossible bird cages.

The author

I have brought all the works I have created so far, and are still with me, to La Casa del Cable in Xàbia; that is to say, the production of ten years. This is the first time I have ever had such an opportunity.

"I have exhibited my work at La Sagrada Familia in Barcelona, Madrid, Zaragoza, Vitoria, Lleida, Tàrrega, Huesca, New York, Laussane and Badalona."

Tornar amunt
 

Inici | Mapa web | Imprimir | Accessibilitat

Aquest lloc web és vàlid XHTML i CSS. Segueix normes WAI

 

© Palmira Rius. Lleida 2010

Disseny i desenvolupament Carles Aguiló